Taichung, Kaohsiung, Taipei, Tainan, Zhongli, Changhua, Pingtung, 台灣